Visviews

Privacybeleid

Visviews.nl respecteert de privacy van haar websitebezoekers, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de automatische verwerking van persoonlijke gegevens. Daarom hebben we een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot volledige transparantie bij onze klanten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, het doel (de doelen) en de mogelijkheden om uw wettelijke rechten op de best mogelijke manier uit te oefenen.

Ga naar voor meer informatie over de bescherming van persoonlijke gegevens de website van de Nederlandse autoriteit voor gegevensbescherming(Autoriteit Persoonsgegevens): https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Cookies en soortgelijke technologieën

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst om gegevens op te slaan die kunnen worden opgehaald door een webserver in het domein dat de cookie heeft geplaatst. We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën voor het opslaan en instandhouden van uw voorkeuren en instellingen om u in staat te stellen zich aan te melden, op interesses gebaseerde reclame aan te bieden, fraude te bestrijden, te analyseren hoe onze producten presteren en aan andere gerechtvaardigde doeleinden te voldoen. Door gebruik te maken van onze website staat u toe dat wij op een gerechtvaardigde manier cookies en soortgelijke instrumenten kunnen toepassen. Microsoft-apps maken voor soortgelijke doeleinden gebruik van aanvullende id’s, zoals de reclame-id in Windows die wordt beschreven in de sectie Reclame-id van deze privacyverklaring.

We maken ook gebruik van ‘webbakens’ om te helpen cookies te leveren, en gebruiks- en prestatiegegevens te verzamelen. Onze websites kunnen webbakens, cookies of vergelijkbare technologieën van andere serviceproviders omvatten.

U beschikt over tal van hulpprogramma’s voor het beheren van de gegevens die worden verzameld door cookies, webbakens en soortgelijke technologieën. Zo kunt u bijvoorbeeld besturingselementen in uw internetbrowser gebruiken om te beperken hoe de websites die u bezoekt cookies kunnen gebruiken en uw toestemming intrekken door cookies te wissen of te blokkeren. Als u vragen of opmerkingen heeft omtrent cookies, aarzel niet om ons te contacten.

Totdat u het gebruik van cookies en andere tracking-apparaten accepteert, zullen we geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking-cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet plaatsen.

Met het voortdurende bezoek van deze website accepteert u deze gebruiksvoorwaarden en accepteert u het gebruik van cookies en andere volgsystemen, tenzij we hebben voorzien in een andere methode voor het accepteren van cookies op onze website.

De huidige beschikbare versie van dit privacybeleid is de enige versie die van toepassing is tijdens het bezoeken van onze website totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Definities

 1. Website (hierna: “Website”) www.visviews.nl
 2. Partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna: “de verantwoordelijke voor de verwerking”): Tikihulu, Kamer van Koophandel nummer: 73805432.

Artikel 2 – Toegang tot de website

Toegang tot en gebruik van de website is strikt persoonlijk. U zult zich onthouden van het gebruik van de gegevens en informatie van deze website voor uw eigen commerciële, politieke of reclamedoeleinden, evenals voor commerciële aanbiedingen, met name ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – Inhoud van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, opmerkingen, illustraties (geanimeerde) afbeeldingen, video beelden, geluiden en alle technische toepassingen die kunnen worden gebruikt om deze website en meer in het algemeen alle componenten die op deze website worden gebruikt te gebruiken, worden beschermd door de wetten op intellectueel eigendom.

Elke reproductie, herhaling, gebruik of wijziging, op welke manier dan ook, van alle of slechts een deel ervan, inclusief technische toepassingen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Het feit dat de verantwoordelijke niet onmiddellijk actie kan ondernemen tegen een inbreuk, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende toestemming, noch als een verklaring van afstand van enig recht om de inbreukmaker te vervolgen.

Artikel 4 – Beheer van de website

Voor een goed beheer van de site kan de verantwoordelijke te allen tijde:

 1. De toegang tot de website voor een bepaalde categorie bezoekers opschorten, onderbreken, verminderen of weigeren.
 2. Verwijderen van alle informatie die de werking van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of die in strijd is met de internet etiquette.
 3. Het tijdelijk niet beschikbaar stellen van de website om updates uit te voeren.

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

 1. De verantwoordelijke voor de verwerking is niet aansprakelijk voor storingen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen in het functioneren van de website, waardoor de (tijdelijke) ontoegankelijkheid van de website of van enige van zijn functionaliteiten wordt veroorzaakt. U bent zelf verantwoordelijk voor de manier waarop je verbinding zoekt op

onze website. U moet alle nodige maatregelen treffen om uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen gevaren zoals virusaanvallen op internet.

Verder ben je verantwoordelijk voor welke websites je bezoekt en welke informatie je zoekt.

 1. De verantwoordelijke is niet aansprakelijk voor juridische procedures tegen u: vanwege het gebruik van de website of diensten die toegankelijk zijn via internet;

voor het schenden van de voorwaarden van dit privacybeleid.

 1. De verantwoordelijke voor de verwerking is niet aansprakelijk voor enige schade die u, derden of uw apparatuur oploopt als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website en u zult zich onthouden van elke volgende (juridische) actie tegen de verantwoordelijke.
 2. Indien de verantwoordelijke betrokken is bij een geschil vanwege uw (ab) gebruik van deze website, heeft hij het recht om alle volgende schade van u te (her) claimen.

Artikel 6 – Verzameling van gegevens

 1. Uw persoonlijke gegevens worden verzameld door Tikihulu en (een) externe processor (en)
 2. Persoonlijke gegevens: alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘gegevenssubject’)
 3. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam

een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatiecode of een of meer factoren die specifiek zijn voor het fysieke. fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 1. De persoonlijke gegevens die op de website worden verzameld, worden voornamelijk door de verzamelaar gebruikt om een ​​(commerciële) relatie met u te onderhouden. Ze worden vastgelegd in een (elektronisch) register.

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot informatie

 1. Op grond van artikel 13, lid 2 sub b GDPR heeft elke betrokkene recht op informatie over en toegang tot en rectificatie, verwijdering en beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht gegevensoverdracht.
 2. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@tikihulu.com
 3. Elk verzoek moet vergezeld gaan van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening plaatst en het adres vermelden waar we contact met u kunnen opnemen.
 4. Binnen een maand na het ingediende verzoek ontvangt u van ons een antwoord.
 5. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken kan deze periode worden verlengd tot twee maanden.

Artikel 8 – Wettelijke verplichtingen

 1. In geval van overtreding van wet- of regelgeving, waarvan een bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten de door de verzamelaar verzamelde persoonsgegevens verlangen, zullen deze na een uitdrukkelijk en met redenen omkleed verzoek van die autoriteiten aan hen worden verstrekt, waarna deze persoonlijke gegevens vallen niet meer onder de bescherming van de bepalingen van dit Privacybeleid.
 2. Indien enige informatie nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de website, zal de verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens het verplichte karakter van deze informatie aangeven.

Artikel 9 – Verzamelde gegevens en commerciële aanbiedingen

 1. U kunt commerciële aanbiedingen ontvangen van de verzamelaar. Als u ze niet (meer) wenst te ontvangen, stuur ons dan een e-mail naar het volgende adres: info@tikihulu.com
 2. Uw persoonlijke gegevens zullen niet voor commerciële doeleinden door onze partners worden gebruikt.
 3. Als u tijdens het bezoek aan onze website persoonlijke gegevens van andere betrokkenen tegenkomt, dient u zich te onthouden van verzameling, elk ongeoorloofd gebruik of enige andere handeling die een inbreuk vormt op de privacy van de betreffende betrokkene (n). De verzamelaar is in deze omstandigheden niet verantwoordelijk.

Artikel 10 – Bewaring van gegevens

De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur bepaald door de Nederlandse wet- en regelgeving.

Artikel 11 – Cookies

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw elektronische apparaat wordt geplaatst wanneer u onze website bezoekt. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kunt worden herkend wanneer u onze website bezoekt. Het stelt ons in staat aan te passen aan uw behoeften en het vergemakkelijkt u om in te loggen op onze

website. Wanneer u onze website bezoekt, informeren wij u over het gebruik van cookies. Door onze website te blijven gebruiken, aanvaardt u het gebruik ervan, tenzij we op andere manieren toestemming vragen. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

 1. We gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

Functionele cookies: zoals sessie- en inlogcookies om sessie- en inloginformatie te verzamelen.

Anoniem gemaakte analytische cookies: om informatie te verkrijgen over de bezoeken aan onze website, zoals aantallen bezoekers, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kunnen we onze communicatie en informatie aanpassen aan de behoeften van onze bezoekers. We kunnen niet zien wie onze sites bezoekt of van welk persoonlijk apparaat het bezoek heeft plaatsgevonden.

Niet-geanonimiseerde analytische cookies: om informatie te verkrijgen over de bezoeken aan onze website, zoals het aantal bezoekers, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kunnen we onze communicatie en informatie aanpassen aan de behoeften van onze bezoekers.

Tracking Cookies; zoals reclamecookies die zijn bedoeld om relevante advertenties weer te geven. Door deze cookies te gebruiken, kunnen we uw persoonlijke interesses afleiden. Zo kunnen (andere) organisaties u gerichte advertenties laten zien wanneer u hun website bezoekt. Tracking-cookies maken profilering mogelijk en behandelen categorieën mensen anders wanneer ze op advertenties zijn gericht. Tracking-cookies verwerken meestal persoonlijke gegevens.

 1. Specifiek gebruiken we de volgende cookies op onze website:
 • Anoniem gemaakte Google Analytics (analytische cookie)
 • Google Analytics (analytische cookie)
 • WordPress (analytics cookie)
 • TransIp (functionele cookie)
 • Buienradar (functionele cookies)
 • Bol.com (affiliate cookies)
  • Bol.com Partnerprogramma: Het bol.com Partnerprogramma is een affiliate netwerk dat registreert wanneer een bezoeker van Visviews.nl na een doorverwijzing een transactie voltooid op Bol.com. Bekijk de website van Bol.com Partnerprogramma: https://www.bol.com/nl/m/partner-programma/
 • Daisycon: Daisycon is een affiliate netwerk dat registreert wanneer een bezoeker van Visviews.nl na een doorverwijzing een transactie voltooid op desbetreffende website. Bekijk de website van Daisycon: https://www.daisycon.com/nl/
 • Amazon (affiliate cookies)
  • Amazon Partnernet is een affiliate netwerk dat registreert wanneer een bezoeker van Visviews.nl na een doorverwijzing een transactie voltooid op Amazon. Bekijk de website van Amazon Partnernet: https://partnernet.amazon.nl/
 1. Wanneer u onze website bezoekt, kunnen er cookies van de controller en/of van derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
 2. Voor meer informatie over het gebruiken, beheren en verwijderen van cookies voor elk elektronisch apparaat, verzoeken wij u om de volgende link te raadplegen:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq 

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

U kunt geen rechten ontlenen aan de beelden die bij een aangeboden product op onze website zijn gevoegd.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. De rechtbank in het arrondissement waar de verzamelaar zijn vestigingsplaats heeft, is als enige bevoegd als een geschil met betrekking tot deze voorwaarden zich voordoet, behalve wanneer een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, neem contact op via ons contactformulier of emailadres info@tikihulu.com